Kvalitet til patienter og pårørende via dialog

Børn og Unge_0007.jpeg

Regionshospitalet Gødstrup har et brugerråd, fordi vi ønsker en bedre og større dialog med vores patienter og pårørende.

Brugerrådet består af repræsentanter for patienter og pårørende, patientforeninger, de sundhedsprofessionelle på afdelingerne, de midtvestjyske kommuner og de praktiserende læger.

Patientens stemme er størst

Patienter og pårørende er eksperter i deres liv og sygdom. Deres erfaringer og oplevelser i mødet med hospitalet er uundværlig viden for udviklingen af vores kvalitet og service. Deres stemme udgør størstedelen af Brugerrådet.

De er med til at tage aktuelle emner og problemstillinger op og kommer med input til overordnede emner af betydning for patienter og pårørende for patienter og pårørende. Desuden er de involverede i flere konkrete opgaver.

Formål og opgaver

 • Kommer med ideer til, hvordan vi kan skabe valgmuligheder for patienter og pårørende og god, ligeværdig behandling.
 • Fortæller om erfaringerne fra deres ophold på hospitalet, hvilket gør os klogere på, hvordan vi kommunikerer og håndterer pli og dannelse.
 • Fortæller, hvad de oplever af god kvalitet og service.
 • Er med til at forbedre vores skriftlige patientinformation.
 • Kommer med ideer til forbedringer af patientforløb.
 • Rådgiver og er sparringspartnere på områder med særlig relevans for patienter og pårørende.

Organisering og møder

Brugerrådet består af:

 • Patienter, eller deres pårørende, som har haft et forløb på Regionshospitalet Gødstrup 
 • Repræsentanter fra patientorganisationer eller pårørendeforeninger
 • Borgere uden sundhedsfaglig baggrund
 • Enkelte sundhedsprofessionelle

Brugerrådet sammensættes, så forskellige interesser, erfaringer og perspektiver er repræsenteret for at skabe størst mulig repræsentativitet og legitimitet.

Brugerrådet er forankret under hospitalsledelsen, og brugerrådets formand vælges blandt gruppens medlemmer.

Mødeaktivitet

Der holdes møder fire gange om året. Møderne begynder altid kl. 16:30 og slutter senest kl. 19:00.

Datoer for møder i 2024
Referat fra møder i 2023
Referat fra møder i 2022

Forventninger til dig

Som brugerrådsrepræsentant forventer vi, at du:

 • kan deltage i møderne, der bliver afholdt ca. fire gange årligt
 • kommer forberedt til møderne
 • er villig til at dele dine erfaringer
 • overholder din tavshedspligt
 • kan se helhedsperspektivet og ikke forfalder til at diskutere enkelte patientforløb
 • er interesseret i at skabe meningsfulde forandringer
 • er lærings- og løsningsfokuseret
 • er åben og respektfuld mod andre og deres perspektiver

Der er ingen krav til uddannelse, og du behøver ikke have tidligere erfaring som brugerrepræsentant.

Du kan få refunderet kørsel og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med din deltagelse i brugerrådsmøder. Benyt dette skema:

 • Kørselsrefusion (OBS: Skemaet kan kun benyttes af medlemmer af Brugerrådet ved Regionshospitalet Gødstrup.

Hvad får du ud af at være med?

Som brugerrådsrepræsentant kan du forvente:

 • at du får mulighed for at præge udviklingen af Regionshospitalet Gødstrup i et samarbejde med hospitalets ledere og medarbejdere
 • at din indsats kan hjælpe både patienter og pårørende
 • en spændende og udfordrende opgave med mulighed for faglig og personlig udvikling
 • et grundigt introduktionskursus
 • at du bliver taget godt imod, og at ansatte, mødedeltagere og mødeleder er lyttende og læringsvillige.

Mød brugerrådet

Brugerrådet medlemmer

Rikke Degn Rikke Degn

Rikke Degn

Formand for brugerrådet / Sygeplejefaglig direktør

Tlf. 2819 4002

Send e-mail til Rikke Degn

Allan Bergholt

Medformand for brugerrådet

Repræsentant for Parkinsonforeningen 

 Skriv e-mail til Allan Bergholt

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg har været med til at starte et brugerråd på Neurologisk Ambulatorium i Holstebro, hvor jeg har oplevet, at vi som brugere kan få indflydelse på fremtidens hospital.

Jeg ser arbejdet i Brugerrådet som en mulighed for at være med til at påvirke udviklingen i fremtidens hospital på en positiv og konstruktiv måde.

Repræsentanter for patienter og pårørende

Bjarne M. Vestbjerg Bjarne M. Vestbjerg

Bjarne M. Vestbjerg

Pensioneret logistikchef - nu fritidslandmand

Send e-mail til Bjarne M. Vestbjerg

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg blev opfordret til at blive medlem, fordi jeg på grund af blandt andet tyktarmskræft, diabetes 2 og blodprop har stiftet bekendtskab med arbejdsgangene på sygehusene i Roskilde, Køge, Herning og Holstebro.

Jeg vil gerne bidrage til at forenkle disse arbejdsgange, så man undgår unødigt papirarbejde med gentagelser på gentagelser, og giver læger og personale mere tid til patienten.

Leif Gyrsting Leif Gyrsting

Leif Gyrsting

Efterlønner - tidligere miljøkonsulent

Send e-mail til Leif Gyrsting

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg er årgang 1954 og efterlønner med lidt arbejde ved siden af. Tidligere selvstændig miljøkonsulent med enkelte afstikkere til offentlige og private virksomheder.

I brugerrådet vil jeg arbejde for, at det gode politiske princip om "patienten i centrum" kan blive omsat til en god praksis i alle dele af sundhedsvæsenet - blandt andet ved, at der sikres ordentlig kommunikation mellem de forskellige parter i behandlingsforløbet inkl. patient og pårørende.

Lone Machmüller Lone Machmüller

Lone Machmüller

Sygeplejerske med mange års erfaring fra det private erhvervsliv

Send e-mail til Lone Machmüller

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Som medlem vil jeg gerne medvirke til gode oplevelser i bekendtskabet med systemet både som syg og rask, patient og/eller pårørende.

Jeg er især interesseret i det nye sygehus i Gødstrup og har særligt fokus på en god og gnidningsfri overgang i forbindelse med udskrivelsen.  

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg er medlem af brugerrådet, fordi jeg tror på den gode kommunikation / dialog mellem patient, pårørende og behandler. Det vil styrke forståelsen og give en mere sikker behandling, når patienter og pårørende inddrages bedre i behandlingen.

Det bør være en selvfølgelighed løbende at få "plukket de lavt hængende frugter", - der er ofte "billige" ændringer til stor gavn for patienter, pårørende og behandlere.

Mine fokusområder er ordentlighed og bedre forhold for patienter, pårørende og personale, mere fokus på unge patienter mellem 15 - 30 år, ønsker om nytænkning/tilbud af  "baby luge" i Midt og Vestjylland, samt løbende udvikling af inddragelse af patienter og pårørende.

Tiaheswery Thiaharaja Tiaheswery Thiaharaja

Tiaheswery Thiaharaja

Ergoterapeut - arbejder i Integrations området

Send e-mail til Tiaheswery Thiaharaja

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg sidder i Brugerrådet, fordi jeg håber med min deltagelse at kunne bidrage til optimale forhold for patienter og pårørende og fremme den gensidige respekt mellem patient og sundhedsvæsnet. Jeg har stor lyst til at hjælpe og til at påvirke hospitalets udvikling i en positiv retning, og vil gerne være talerør for anden etniske baggrund medborgere.

Jeg har selv gennemgået sygdomsforløb på Holstebro sygehus. Derudover har jeg oplevet sundhedsvæsnet i forbindelse med min mors nyresygdom og derfor kan jeg bidrage med mine erfaringer i sundhedsvæsnet.

Karina Kragelund Karina Kragelund

Karina Kragelund

Erhvervssproglig Bachelor & salgs- og projektkoordinator

Send e-mail til Karina Kragelund

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg fik kendskab til Brugerrådet under et Åbent Hus arrangement på Gødstrup Sygehus i efteråret 2019 og synes, det lød som en rigtig spændende mulighed for at bidrage med input til endnu højere kvalitet og til at patienter og pårørende får den bedst mulige oplevelse før, under og efter kontakten med sygehuset.

Patienten skal være centrum i sin eget forløb, og det sikres ved klar og effektiv kommunikation mellem de involverede parter.

Lars Lykkevold Johansen Lars Lykkevold Johansen

Lars Lykkevold Johansen

Salgskonsulent

Send e-mail til Lars Lykkevold Johansen

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Som medlem af brugerrådet, får jeg mulighed for at formidle mine erfaringer og oplevelser som både patient og pårørende.

Jeg ser det som et godt samarbejde mellem brugere af sygehuset og fagpersonalet.

Arbejdet i brugerrådet, som jeg ser det, er at styrke dialogen mellem patient, pårørende og personale, samt få frembragt nye forslag fra patienter og pårørende.

Jeg mener det er vigtigt, at brugerrådet er sammensat af forskellige personligheder, med god spredning i alder, køn, uddannelser og livserfaringer. På den måde kan der gives rum til mange forskellige synspunkter på de emner der skal drøftes/ arbejdes med i brugerrådet.

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg har gennem de seneste år været patient på klinik for øjensygdomme.Min rolle i brugerrådet er gennem respekt og åben, konstruktiv dialog at bidrage til udvikling af "verdens bedste sygehus".

Konflikter, misforståelser og utilsigtede hændelser kan aldrig helt undgåes men kan tjene som et konstruktivt grundlag for at skabe rammerne for en god patient/pårørende oplevelse. Dette vil jeg gerne bidrage til med respekt for personalets arbejdsvilkår.

Charlotte Maul

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg er blevet opfordret til at blive medlem af Brugerrådet fordi jeg har type 1 diabetes og er kommet på sygehuset i Herning i 27 år, nu Gødstrup.

Jeg vil rigtig gerne dele mine erfaringer og oplevelser både som patient, men også som pårørende og være med til at styrke kommunikationen på og omkring Regionshospitalet Gødstrup.

Gødstrup er et kæmpe sygehus med mange forskellige personligheder både som ansat, frivillig, patient og pårørende. For mig er kommunikation afgørende i alt hvad vi gør, både det talte sprog, det skrevne sprog, men også kommunikation og formidling af de mere usynlige forretningsgange og nye forslag.

Jeg ønsker at være med til at styrke relations arbejdet ved hjælp af en mere effektiv kommunikation der gør at vi bl.a. minimerer misforståelser, tvivl og konflikter. Jeg vil hjælpe med, at vi arbejder sammen hen imod tryghed og respekt, gennem styrket relationer for alle som har sin gang på Regionshospitalet Gødstrup.

 

Repræsentanter for patientforeningerne

Birgit Hagen Birgit Hagen

Birgit Hagen

Repræsentant for Gigtforeningen, Region Midtjylland

Tlf. 5361 2611

Send e-mail til Birgit Hagen

Allan Bergholt

Medformand for brugerrådet

Repræsentant for Parkinsonforeningen 

 Skriv e-mail til Allan Bergholt

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg har været med til at starte et brugerråd på Neurologisk Ambulatorium i Holstebro, hvor jeg har oplevet, at vi som brugere kan få indflydelse på fremtidens hospital.

Jeg ser arbejdet i Brugerrådet som en mulighed for at være med til at påvirke udviklingen i fremtidens hospital på en positiv og konstruktiv måde.

Repræsentanter for samarbejdspartnere i Vestklyngen

Jørgen Buch Hagelskjær

Praksiskonsulent 

Skriv e-mail til Jørgen Buch Hagelskjær

Merete Pia Kristensen

Sundheds- & Ældrechef i Lemvig Kommune

Send mail til Merete Pia Kristensen

Repræsentanter for ansatte på Regionshospitalet Gødstrup

Susanne Gammelgaard

Afdelingssygeplejerske, Ortopædkirurgisk Afdeling

Send e-mail til Susanne Gammelgaard

Dorte Balle Rubak

Uddannelsesansvarlig overlæge, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Send e-mail til Dorte Balle Rubak

Anne-Grethe Skov Iversen

Oversygeplejerske, Kirurgisk afdeling

Send e-mail til Anne-Grethe Skov Iversen

Proceskonsulenter ved Kvalitet og Udvikling, Regionshospitalet Gødstrup

Birgitte Ostersen

Kvalitets- og udviklingschef

Tlf. 7843 8710

Send e-mail til Birgitte Ostersen

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg er med i Brugerrådet, fordi jeg mener det skal være en naturlig del af hospitalets virke at inddrage patienter og pårørende i udviklingen af hospitalet og hospitalets aktiviteter på alle niveauer.

Jeg tror på, at dialog med patienter og pårørende er med til at kvalificere både de overordnede beslutninger og behandlingskvaliteten for den enkelte, når rammerne for inddragelse er til stede.

Charlotte Mouritsen

Kvalitetskonsulent og tovholder for Brugerrådet

Tlf. 2095 2301

Send e-mail til Charlotte Mouritsen

Hvorfor er du med i Brugerrådet?

Jeg oplever, at Brugerrådet har en helt uundværlig betydning for kvaliteten på sygehuset.

På møderne gentænkes, udforskes og sættes der nye standarder for patienters og pårørendes møde med vores sygehus og samarbejdspartnere.

Der deles værdifulde erfaringer og der opstår nye ideer til, hvordan man kan optimere rammerne for involvering, medbestemmelse og handlemuligheder. 

Eksempler på hvad vi laver

Brugerrådet har været med til at udvikle hospitalets pejlemærker for inddragelse af patienter og pårørende.

Patientinddragelse 
 • Altid med mig, altid for mig.
 • Ingenting om mig, uden mig.
 • Hvad har betydning for mig?
Pårørendeinddragelse

Vi – ansatte i Regionshospitalet Gødstrup - vil:

 • Samarbejde med dig – hvordan skal vi gøre det?
 • Støtte dig i din rolle som pårørende – hvad har du brug for hjælp til?
 • Løbende sammen følge op på vores aftaler og justere planen efter behov.

Nedenfor kan du se flere eksempler på brugerrådets arbejde:

Sådan bliver du medlem

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du synes ovenstående lyder som noget for sig. Send en mail til os hvor du ganske kort skriver:

 • hvem du er
 • hvorfor du ønsker at blive en del af brugerrådet
 • dit telefonnummer 

Bemærk, at du hverken behøver at sende en motiveret ansøgning eller et CV.

Du kan herefter blive inviteret til en uformel samtale på hospitalet.

Du er også meget velkommen til at ringe eller skrive, hvis du vil høre mere om opgaven.
Telefon: 22 22 89 19
Send ansøgning/hør mere

Kontakt

Telefon

Ring hvis du vil høre mere:


Birgitte Knak Ostersen
Kvalitets- og udviklingschef

Telefon: 22 22 89 19

 

Adresse

Kvalitet og Udvikling
Staben
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Send ansøgning

 

Send ansøgning