23.06.22

Planlægningen af aktivitet og bemanding af vagter ind i den nært forestående sommerferie er i år særligt udfordret af mangel på hænder og det faktum, at patientflow og sammenhængskraft i vores nye hus fortsat er under pres. Det er en opmærksomhed, der senest er delt på et møde med afdelingsledelseskredsen og i HMU, hvor det blev gjort klart, at flere initiativer er sat i værk for at afhjælpe situationen.

Midlertidig lukning af akutklinikken i Lemvig og reduceret åbningstid i akutklinikken i Holstebro

Onsdag i denne uge fik vi en håndsrækning til personalesituationen hen over sommeren fra Regionsrådet, der sagde ok til en midlertidig lukning af akutklinikken i Lemvig og reduceret åbningstid i akutklinikken i Holstebro til 14. august.  Det betyder, at akutklinikken i Lemvig lukker midlertidigt, mens akutklinikken i Holstebro lukker om natten fra 1. juli til 14. august.

Kapacitet og aftaler i sommerferien

Der er de seneste uger skabt et overblik over sommerferiekapaciteten i RH Gødstrup. Den indmeldte kapacitet betyder, at RH Gødstrup har 17 senge mindre end i vores aktuelle drift.

Der afholdes lokale kapacitetskonferencer som aftalt og efter gældende retningslinje i sommerferien. Det forventes, at ferieafvikling er koordineret i alle afdelinger, således at der i hele sommerferie perioden vil være en AL repræsentant, der har fremmøde eller kan kontaktes telefonisk.

Derudover er der aftalt en række fælles opmærksomhedspunkter afdelingerne imellem. Fx flyttes alle patienter, der er klar til udskrivelse og afventer transport, så vidt mulig ud af patientstuen til et venteområde, så rengøring og oprydning kan sættes i gang. Journalnotater prioriteres hvis egen læge, eller anden instans, har en konkret opgave umiddelbart efter, at patienten udskrives. Stuegang fremrykkes om muligt til start kl. 8.15, og giver tilsyn anledning til en forsinkelse ved udskrivelse af en patient, tages der kontakt direkte til den afdeling, der afventes tilsyn fra.

Når det er sagt, er det også besluttet, at de normale retningslinjer og procedurer genopfriskes og følges, da det er for sent at iværksætte nye arbejdsgange og mødefora af hensyn til, at klinikernes tid dedikeres til behandling af patienterne.

Det regionale set up

Problemet med at skabe plads til alle patienter og tiltrække personale til opgaven er ikke enestående for RH Gødstrup, men er genkendelig også for de øvrige hospitaler i Region Midtjylland. Så der er ikke hjælp at hente her i den kommende sommerferie.

Hospitalsledelsen har mødtes med de øvrige hospitalsledelser i Region Midtjylland og Præhospitalet for at afklare, hvordan kørsler til og fra hospitalet vil være hen over sommeren. Præhospital angiver, at kørsel A prioriteres. For andre liggende transporter kan det forventes, at aftalte servicetid ikke kan overholdes. Derfor er der en opfordring til, at alle transporter så vidt muligt bestilles som siddende transporter.

I den kommende uge har hospitalsledelsen en drøftelse med PLO for at adressere kapacitetsudfordringen i sommerperioden. 

Nødvendigt at trække stikket

Status er, at man gør, hvad man kan for at løse kapacitetsudfordringerne og sikre optimalt patientflow, og derfor er det svært at finde nye ”greb”, der kan skrues på ind i en sommerferie, hvor der selvfølgelig skal være plads til at trække stikket og afholde en velfortjent ferie.

Af hensyn til de kolleger der er tilbage og dækker vagterne, må vi alligevel søge at rykke endnu tættere sammen i bussen for at få sommerferiekabalen til at gå op. Vi kan nemlig ikke forvente, at allerede iværksatte initiativer får tilstrækkelig effekt henover sommeren, og derfor har vi måtte ty til en række tiltag, som nævnt ovenfor, selvom det forringer servicekvaliteten for vores patienter. Desværre.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen, tlf. 2137 5007 og sygeplejefaglig direktør Ida Götke, tlf. 2048 0689 lægefaglig direktør Jens Friis Bak, tlf. 4093 7985.